BUITENDICHTING

BESCHERMING TEGEN WEER EN WIND

De wind­dich­ting is door­slag­ge­vend voor de op­ti­ma­le wer­king van de warm­te-iso­la­tie. De­ze wordt aan de bui­ten­zij­de van de iso­la­tie in­ge­bouwd en ver­hin­dert door­stro­ming van kou­de lucht door de bui­ten­ste iso­la­tie­la­gen en ven­ti­la­tie van de iso­la­tie aan de ach­ter­zij­de met kou­de bui­ten­lucht.

Voor­waar­de voor de iso­le­ren­de wer­king van cel­lu­lo­se, hout­ve­zel, wol, mi­ne­ra­le ve­zels etc. is dat de aan­we­zi­ge lucht­in­slui­tin­gen in het ma­te­ri­aal zich niet ver­plaat­sen. De wind­dich­ting waar­borgt zo de ef­fec­ti­vi­teit van de iso­la­tie en ver­hin­dert plaat­se­lij­ke af­koe­ling van de naar de bin­nen­ruim­te toe­ge­keer­de op­per­vlak­ken.

Bij ge­ven­ti­leer­de con­struc­ties met een aan de on­der­zij­de ge­ven­ti­leer­de dak­af­dich­ting biedt het wind­dich­tings­vlak ex­tra be­scher­ming te­gen evt. af­drui­pend se­cun­dair con­dens­wa­ter, re­gen en sneeuw.

Een zorg­vul­dig uit­ge­voerd wind­dich­tings­vlak ver­hoogt de be­scher­ming te­gen het op­tre­den van con­vec­tie­stro­men.

Zowel bij nieuwbouw als bij renovaties kan u niet meer rond onderdaken en de bescherming van muurisolatie heen. Zij zorgen ervoor dat de stilstaande lucht, die de kern vormt van de isolerende werking van isolatiemateriaal, niet wordt weggeblazen en dat het isolatiemateriaal zelf geen schade oploopt van regen of sneeuw die van buitenaf doorheen of langs de gevelbekleding infiltreren.

Met de juiste materialen voor wind- en regendichting vermijdt u met andere woorden een efficiëntieverlies, de beschimmeling en verrotting van uw isolatie, of bouwschade aan uw woning, vluchtige organische verbindingen, sporen, gezondheidsproblemen en allergieën.

Een wind- en regendich­tings­vlak aan de buiten­zij­de van de warm­te-iso­la­tie reduceert:

  • efficientieverlies
  • beschimmeling en verrotting van uw isolatie
  • bouwschade aan uw woning
  • gezondheidsproblemen