BINNENDICHTING

BESCHERMING TEGEN WARMTEVERLIES EN BOUWSCHADE

Luchtdichting is niet alleen nodig, het is onontbeerlijk. Een goede luchtdichting sluit immers alle kieren af die in uw woning bestaan omwille van aansluitingen van ramen, doorvoeren van kabels en afvoerbuizen en openingen in uw constructie. Ook transport van vocht (damp) naar uw constructie-elementen en isolatie wordt zo tegengegaan.

De warm­te-iso­la­tie scheidt het bin­nen­kli­maat van het bui­ten­kli­maat. Het tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen bei­de kli­maat­zo­nes pro­beert via lucht­stro­ming een even­wicht te be­rei­ken. Daar­bij stroomt ’s win­ters de war­me lucht via de iso­la­tie­con­struc­tie uit het ge­bouw naar bui­ten. Het lucht­dich­tings­vlak ver­hin­dert de­ze stro­ming, de zo­ge­he­ten con­vec­tie, en al­dus ver­lies van war­me lucht naar bui­ten. Daar­bij wordt de bin­nen­ruim­te niet her­me­tisch, zo­als bij een plas­tic zak, van de bui­ten­lucht af­ge­slo­ten. De uit­wis­se­ling van lucht van bin­nen naar bui­ten blijft plaats­vin­den via dif­fu­sie.

In­dien bin­nen­lucht on­ge­remd door de warm­te-iso­la­tie zou stro­men, zou de­ze bij het steeds ver­der naar bui­ten stro­men steeds meer af­ge­koeld wor­den en ten­slot­te con­dens wor­den. Vocht en condensvocht kunnen aan de con­struc­tie aan­mer­ke­lij­ke bouw­scha­de toe­bren­gen. Sta­ti­sche bouw­ele­men­ten kun­nen ver­rot­ten en hun draag­ver­mo­gen ver­lie­zen.

Een dam­p­rem- en lucht­dich­tings­vlak aan de bin­nen­zij­de van de warm­te-iso­la­tie:

  • reduceert het energieverlies
  • bevordert de werking van uw isolatie en ventilatie
  • beschermt uw isolatie en constructie tegen bouwschade
  • waarborgt een gezond woonklimaat

Goede luchtdichting is zo belangrijk dat het zwaar meetelt in de bepaling van het E-peil van uw woning.